Cudzie jazyky

1. všeobecný kurz anglického/nemeckého jazyka –  od úrovne A1 – začiatočníci po úroveň B2 mierne pokročilý.

Cieľ vzdelávacej aktivity výučby anglického jazyka je:

- u klientov postupne a cieľavedome rozvíjať všetky štyri rečové zručnosti t.j. ústny prejav, čítanie, počúvanie a písomný prejav na základe osvojenej slovnej zásoby a gramatiky a zároveň rozvíjať stratégie učenia sa

 1. posilňovať cieľavedomosť, vytrvalosť a systematickosť v štúdiu cudzieho jazyka
 2. osvojovať si tvorivý prístup k riešeniu úloh a rozvíjať vlastné kritické myslenie
 • viesť klientov k  využívaniu osvojených znalostí a zručností pri ďalšom štúdiu a v  profesii
 • pomôcť klientom uvedomiť si svoje individuálne potreby, definovať  vlastné ciele a niesť zodpovednosť za proces učenia sa
 • naučiť klientov učiť sa hľadať vlastné optimálne formy osvojovania a upevňovania si učiva a vnímať jazykové vzdelávanie ako celoživotný proces

Obsah vzdelávacej aktivity:

Obsahom výučby anglického jazyka je formovanie, rozvíjanie a sústavné prehlbovanie vedomostí a zručností zameraných na:

 • formovanie rečových zručností potrebných v ústnom a písomnom  prejave
 • zvukovú a grafickú sústavu jazyka, jeho slovnú zásobu a gramatiku
 1. rozvoj schopností potrebných na komunikáciu v bežných situáciách, ktorej cieľom je   plynulosť a  jazyková správnosť
 • správne reagovanie v rôznych spoločenských situáciách a dodržiavanie konvencií slušnosti
 • rozvoj schopnosti uvedomovať si rozdiely medzi zvyklosťami, postojmi a životnými hodnotami v anglicky hovoriacich krajinách a porovnávať ich s vlastným postojom, životnými hodnotami a zvyklosťami vo vlastnej krajine
 • získavanie, spracovanie informácií z rôznych oblastí  života  v anglicky hovoriacich krajinách a ich porovnávanie s vlastnou krajinou
 • rozvoj schopnosti samostatne odôvodniť gramatické pravidlá na základe príkladov, pozorovania a už získaných vedomostí
 • vyhľadávanie a spracovávanie informácií z rôznych zdrojov a výmena týchto informácií navzájom v rámci skupín a triedy.

Cieľová skupina: dospelí a mládež s ukončeným základným vzdelaním

Požadované vstupné vzdelanie: ukončené základné vzdelanie

Profil absolventa:

Absolvent vzdelávania bude disponovať  komunikatívnou kompetenciou na základe úrovne, ktorú študoval.  Hovoríme o úrovni A1 až úroveň B2 Európskeho rámca  úrovní využívania cudzích jazykov. V našom prípade učebnice, ktoré využívame dodržiavajú všeobecne definované úrovne. ( vydavateľstvo Oxford University Press)

V tomto prípade absolvent bude schopný porozumieť jasným štandardným údajom súvisiacim s bezprostredne známymi záležitosťami pravidelne vyžadovanými v práci, škole, voľnom čase atď.

Bude schopný jednať v mnohých situáciách ktoré nastávajú pri cestovaní v oblastiach kde daným jazykom hovoria.

Bude schopný tvoriť jednoduchý text na témy dôverne známe alebo témy osobného záujmu.

Bude schopný opísať zážitok alebo skúsenosť či udalosť, divadelnú hru, svoje plány, túžby a ambície a stručne vyjadriť dôvody a vysvetlenia.

Metódy

Kurz bude prebiehať formou štandardných vyučovacích metód ako sú práca s textom, čítanie s porozumením, prednáška, gramatické cvičenia, odposluch s porozumením, práca so slovníkom, konverzačné cvičenia, role-play, diskusia, fonetické cvičenia, slovné hry.

Bude sa jednať o prácu jednotlivca, prácu vo dvojici, skupinovú alebo hromadnú formu vyučovania.

Forma záverečnej skúšky

Kurz  končí záverečnou skúškou, ktorá sa skladá zo 4 častí:

 1. Test – gramatika, slovná zásoba
 2. Test – odposluch sporozumením, čítanie s porozumením
 3. Písomný test
 4. Ústna skúška

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:

Jednotlivé úrovne kurzov sa budú konať formou troj-semestrálneho štúdia s dotáciou hodín 150.