Kurz Opatrovania

KURZ OPATROVANIA

Rekvalifikačný kurz opatrovateľstva a ošetrovateľstva v domácnosti a sociálnych zariadeniach, ktorého cieľom je získanie základných vedomostí a zručností potrebných pre vykonávanie opatrovateľských služieb v domácnosti a sociálnych zariadeniach. Absolventi získavajú osvedčenie potvrdené Ministerstom školstva, ktoré je uznávané vo všetkých štátoch Európskej Únie.

Rekvalifikačný kurz opatrovania

Organizačná forma vzdelávacej aktivity: kurz v rozsahu 220 hodín

Cieľ vzdelávacej aktivity je: získanie základných vedomostí a zručností potrebných pre vykonávanie opatrovateľských služieb v domácnosti a sociálnych zariadeniach.

Obsah vzdelávacej aktivity:

  1. získať schopnosť orientovať sa v zdravotníckom a soc.zariadení i domácnosti klienta
  2. naučiť sa aplikovať vedomosti o dodržiavaní predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  3. získať praktickú schopnosť primerane komunikovať s chorými
  4. získať  praktické schopnosti v  starostlivosti o hygienu, vyprázdňovanie, stravovanie, bezpečné prostredie, dezinfekciu
  5. naučiť sa  základné postupy prevencie imobility a zamestnávania chorých
  6. získať schopnosť pozorovať chorých a o získaných poznatkoch informovať
  7. naučiť sa rozlíšiť jednotlivé potreby človeka v zdraví a chorobe a spôsob ich uspokojovania

Na teoretickú časť nadväzuje i prax v soc.kom.centre i ADOS-e.

Cieľová skupina: dospelí s ukončenýmzákladným  vzdelaním

Požadované vstupné vzdelanie: ukončené základné vzdelanie

Profil absolventa:

Po absolvovaní kurzu sú učastníci pripravení a spôsobilí vykonávať základné opatrovateľské činnosti v domácnosti klienta a v soc.zariadeniach. Sú pripravení zabezpečovať výkony základnej opatrovateľskej starostlivosti pri uspokojovaní bio, psycho, soc. potrieb chorého. Plniť asistenčné úlohy, podieľať sa na primárnej prevencií, poskytnúť v prípade ohrozenia života prvú pomoc. Absolvent sa uplatní aj v komunitných a soc. zariadeniach.

Výstupné štandardy vedomostí:

Logicky mysliaci schopný transformovať získané vedomosti a schopnosti do požadovaných postojov a činností, schopný pracovať v tíme a dalej sa vzdelávať, dokáže rozhodne konať v súlade s právnymi normami zásadami humanizmu,demokracie a všeobecných etických princípov

Tematické okruhy

g) Metódy

Kurz bude prebiehať formou štandardných vyučovacích metód ako sú prednáška, názorná ukážka, praktické cvičenia a projektové a programové vyučovanie.

h) Forma záverečnej skúšky

  • test
  • ústna odpoveď v rozsahu 37 tém
  • praktická skúška – preukázanie zručností prostredníctvom modelových situácií

i) Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:

220 vyučovacích hodín  /  1,5 – 2  mesačný  rekvalifikačný  kurz